Đối với Công an tỉnh Thái Bình, qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nội dung công tác chính trị tư tưởng được cụ thể hóa với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực như: Gắn kết chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ" và Đề án "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa trong lực lượng Công an Thái Bình". 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với siết chặt điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn hóa. Tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng ngừa sai phạm gắn với quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ v.v...

Điểm chung nổi bật, đó là từ Công an tỉnh đến các đơn vị, địa phương quyết tâm chính trị cao; thể hiện ở sự tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, khoa học từ công tác chuẩn bị đến các bước tiến hành. 

Việc kiểm điểm, tự phê bình, tiếp thu ý kiến đóng góp; nhất là đối thoại giữa lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên đã mở rộng dân chủ nội bộ; nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Qua kiểm điểm, đã phân loại hơn 60 cá nhân để giao trách nhiệm cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chủ quản phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ, Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp (đến nay gần 40 đồng chí đã tiến bộ). Đến cuối tháng 2 năm 2017, việc kiểm điểm và xây dựng kế hoạch, chương trình sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã hoàn thành. 

Cùng với tổ chức tọa đàm về tiêu chí người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; về chuẩn mực đạo đức, lối sống theo 6 điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giao lưu giữa các điển hình tiên tiến của Công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 4 Bộ Công an với tuổi trẻ Thái Bình v.v… đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết.

Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương được đề cao. Trách nhiệm nêu gương; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, chi bộ đã chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác, sâu sát cơ sở; chú trọng giữ gìn đạo đức, lối sống; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần "tự soi, tự sửa", gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn đã xác định những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. 

Do vậy, đã chủ động kiểm soát tình hình, giữ vững ổn định chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép ở địa phương. Tỷ lệ điều tra án đạt trên 80%, trọng án đạt 100%; trong đó nhiều vụ án điển hình về tính chất phức tạp.

Để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đòi hỏi công tác chính trị tư tưởng phải nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn một cách thiết thực, đồng bộ, hiệu quả. 

Vì vậy, phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, thủ trưởng Công an các cấp đối với công tác chính trị tư tưởng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là một nội dung cấp bách quan trọng trong tình hình hiện nay. 

Trong đó, lấy chi bộ cơ sở làm hạt nhân lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác chính trị tư tưởng. Tập trung củng cố, xây dựng đội ngũ cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trong sạch, vững mạnh. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu; đề cao uy tín, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm quy tụ và tạo dựng sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Đảm bảo chi bộ là nơi trước tiên phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn những biểu hiện thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; không để tích tụ, kéo dài dẫn đến tiêu cực, bất mãn, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải hướng tới mục tiêu: Bồi dưỡng và nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; chủ nghĩa anh hùng cách mạng; sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; tinh thần năng động, sáng tạo để đạt chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu cao nhất.

Đặc biệt, phải giáo dục cán bộ, chiến sỹ kiên định bản lĩnh chính trị, mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện mơ hồ về lý tưởng; dao động, giảm sút lòng tin và ý chí chiến đấu; tư tưởng trung bình chủ nghĩa, nghiệp vụ đơn thuần; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở; hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Đây cũng chính là những tồn tại, khuyết điểm đã được Công an tỉnh Thái Bình chỉ ra trong đợt sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm "tự soi, tự sửa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trên, phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ". Xác định đây vừa là mục tiêu chiến lược vừa là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong thời gian tới.

Giáo dục cán bộ, chiến sỹ ra sức trau dồi đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Đây chính là nền tảng cơ bản bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ luôn vững vàng trước tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo, móc nối của các thế lực thù địch, bọn tội phạm. 

Tạo "sức đề kháng" và nội lực tự thân để cán bộ, chiến sỹ chiến thắng những cám dỗ vật chất tầm thường, gạt bỏ những tính toán tư lợi, vụ lợi, ích kỷ, nhỏ nhen.

Bên cạnh đó, phải giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức cải tiến, đổi mới phương thức, lề lối làm việc; mạnh dạn tham mưu, đề xuất những biện pháp hay, cách làm sáng tạo để đạt hiệu quả công tác, chiến đấu cao nhất. Đây cũng chính là tiêu chí đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong công tác cũng như sinh hoạt, đặc biệt là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

Kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, xung kích; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an phục vụ quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Đại tá, TS Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình