Ngày nay, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết và hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu không còn nữa - đó là một khúc quanh co lớn của lịch sử nhân loại, nhưng những bài học lớn và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn  không mất đi tính chất thời đại và mục tiêu lý tưởng cao đẹp mà nó để lại cho nhân loại; sự tồn tại của Liên Xô và hệ thống Xã hội chủ nghĩa trong gần nửa thế kỷ đã để lại những giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc cho toàn thể nhân loại tiến bộ. 

Tinh hoa và giá trị thời đại của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng và là một nguồn động lực lớn khơi dậy tinh thần cách mạng của những người cộng sản và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, đổi mới phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay.

Trong điều kiện hiện nay, cuộc đấu tranh vì Chủ nghĩa xã hội và sự tiến bộ cho nhân loại tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động hết sức phức tạp, song về bản chất, mục tiêu, lý tưởng của cuộc cách mạng là không thay đổi. 

Ở trong nước, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam đang trên đà phát triển mang tính bước ngoặt; mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia cũng đang đứng trước những thách thức và khó khăn rất lớn, đó là: Vừa phải đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; vừa phải cảnh giác đề phòng với các biến động phức tạp và nguy cơ xung đột biển, đảo, biên giới; vừa phải đối mặt và đấu tranh trực diện với các hoạt động “tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ”, nhất là các khuynh hướng cơ hội chính trị, tư tưởng cực đoan lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam…

Vì vậy, hơn lúc nào hết, nhiệm vụ bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự trong điều kiện mới đang đặt ra những vấn đề rất hệ trọng, có ý nghĩa sống còn. 

Trước hết và đặc biệt quan trọng là phải luôn quan tâm tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh đủ sức đối phó với mọi tình huống; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân trong đó có lực lượng Công an nhân dân thực sự vững mạnh về chính trị, tinh nhuệ, tin cậy, sắc bén đóng vai trò nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; nâng cao vai trò, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng và hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên mọi địa bàn, lĩnh vực, nhất là trên những địa bàn chiến lược, trọng điểm, mục tiêu, lĩnh vực quan trọng; nâng cao trách nhiệm, vai trò của các ngành, các cấp trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, chung sức, đồng lòng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng, PGT, TS Nguyễn Bình Ban