Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi cách đây vừa tròn 97 năm. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I Lênin và Đảng Bônsêvích Nga, đêm 6/11/1917, lực lượng khởi nghĩa đã chiếm toàn bộ thành phố Pêtôgrát, bao vây, mở cuộc tấn công đánh chiếm Cung điện Mùa Đông bắt đầu với loạt súng hiệu từ chiến hạm Rạng Đông. Các thủy thủ, cận vệ đỏ, binh sĩ cách mạng và quần chúng Công - Nông nhất tề xông lên tấn công đánh chiếm Cung điện Mùa Đông, bắt sống nội các của Chính phủ tư sản Kêrensky. Cuộc Cách mạng Tháng Mười giành thắng lợi, ngay đêm 7/11, Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ II khai mạc tại Điện Smônnưi tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do lãnh tụ V.I Lênin đứng đầu và thông qua 2 sắc lệnh quan trọng đầu tiên của Nhà nước cách mạng là Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất…

Cuộc duyệt binh của các chiến sĩ Hồng quân ở Quảng trường Đỏ.

Với thắng lợi này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử xã hội loài người - kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội (CNXH) và xác lập thời đại mới – thời đại quyền tự chủ, làm chủ vận mệnh thuộc về những người lao động; đồng thời nó báo hiệu sự tan rã, sụp đổ mang tính tất yếu của chế độ người bóc lột người trên phạm vị toàn thế giới.

Đánh giá về giá trị và ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế. Bài học lớn mà cuộc cách mạng vĩ đại đã để lại cho nhân loại nói chung và cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đó là: bài học về sức mạnh vùng dậy vĩ đại của quần chúng lao động bị áp bức bóc lột, trước hết là quần chúng công nông để lật đổ chế độ thống trị của giai cấp bóc lột; bài học về xây dựng mối liên hệ mật thiết của Đảng với quần chúng cách mạng để tạo ra sức mạnh vĩ đại xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong những ngày khó khăn gian khổ; bài học về xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản trước giờ phút quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vận mệnh lịch sử của dân tộc; bài học về cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – lý luận của những người cộng sản chân chính chống lại tư tưởng cơ hội hữu khuynh của những người cách mạng nửa vời…  

Ngày nay, mặc dù Liên bang Xô viết và hệ thống XHCN Đông Âu tan rã, chế độ XHCN Liên Xô sụp đổ, và dù tiếp cận ở những khía cạnh khác nhau thì những bài học lớn và ý nghĩa thực tiễn của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn còn nóng hổi, không hề làm giảm đi tính thời đại và mục tiêu lý tưởng cao đẹp mà nó để lại cho CNXH trên toàn thế giới và chủ nghĩa nhân đạo, nhân văn cho toàn nhân loại.

Gần một thế kỷ đã trôi qua nhưng tinh hoa và giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng và là một nguồn động lực lớn thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong điều kiện hiện nay, cuộc đấu tranh cho CNXH và vì CNXH vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng chuyển sang những hình thức mới, cách tiếp cận mới và những phương pháp mới, song về bản chất, mục tiêu, lý tưởng của cuộc cách mạng là không thay đổi. Tình hình thế giới diễn biến liên tục, nhanh chóng, khó lường. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đất nước của Đảng và nhân dân ta rất nặng nề, phức tạp và đang đứng trước nhiều thách thức to lớn, phản ánh rõ tính chất của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc và tính quốc tế đang diễn ra hết sức quyết liệt trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuộc đấu tranh này vừa chống lại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình, phá hoại gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, vừa phải luôn cảnh giác cao độ ứng phó với nguy cơ chiến tranh xung đột trên biển, hải đảo do các thế lực bành trướng gây ra, đồng thời phải đối mặt và đấu tranh trực diện với các hoạt động “tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ”, đấu tranh với chính mình để giữ gìn và tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền và sức mạnh của Nhà nước XHCN. Kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các khuynh hướng cơ hội chính trị, tư tưởng cực đoan lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền, tự do dân tộc, tôn giáo để chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam. Vì vậy, trong điều kiện mới cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT của đất nước cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, trực tiếp của Đảng và các cấp ủy đảng trên mọi lĩnh vực, địa bàn; lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường tính chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền về lĩnh vực an ninh, trật tự, thực sự đóng vai trò xung kích, nòng cốt và hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT; nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong CAND để quán triệt và thực hiện triệt để đường lối chủ trương, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đảm bảo quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ trọng tâm và các mặt công tác giữ gìn an ninh, trật tự; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

N.B.B.