Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 lịch sử là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp, cả sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, cả sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần, trong đó biểu hiện cao nhất là vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đó là chân lý mà chúng ta đã khẳng định, đang khẳng định và sẽ tiếp tục khẳng định.

Có thể khẳng định rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam đã được phát huy đến mức cao độ, được biểu hiện cụ thể, sinh động trong tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm và hành động để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm và hành động đó được biểu hiện ở tất cả các chủ thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử, từ Bộ Tư lệnh tối cao lãnh đạo, tổ chức, điều hành cuộc chiến tranh đến những người trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường và hàng chục triệu người Việt Nam gián tiếp phục vụ chiến đấu với tinh thần của cả nước ra quân, toàn dân đánh giặc, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm và hành động đó được biểu hiện trên cả hai miền Nam Bắc, với tinh thần yêu nước nồng nàn, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, đồng bào và chiến sĩ miền Bắc đã dồn hết tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, chi viện đắc lực cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam chiến đấu và chiến thắng. Với ý chí, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để Nam - Bắc được sum họp một nhà, đồng bào và chiến sĩ miền Nam đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nhất tề đứng lên cầm súng chiến đấu “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” để “Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm và hành động đó được biểu hiện cụ thể, sinh động trong tất cả các phong trào thi đua yêu nước, trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Những phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm giải phóng miền Nam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa như “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tay cày - tay súng”, “Tay búa - tay súng”… đã được thể hiện hết sức phong phú, sinh động trong mỗi hành động, mỗi việc làm cụ thể, thiết thực vì sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, nhân dân chào mừng người chiến thắng (Ảnh: Hứa Kiểm).

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử bắt nguồn từ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được bồi đắp, nâng lên một tầm cao mới bởi vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò tổ chức, quản lý của Nhà nước và thông qua phong trào cách mạng của các tổ chức chính trị - xã hội; cộng với quá trình tự giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm và hành động của mỗi con người. Đồng thời, còn bắt nguồn từ tính chất ưu việt của chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đó là một quá trình vận động biện chứng tổng hợp, tác động lẫn nhau giữa truyền thống và hiện tại, giữa điều kiện khách quan và vai trò của nhân tố chủ quan.

Trong giai đoạn mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, đòi hỏi chúng ta phải phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử vào công cuộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm của mỗi người dân Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tổ chức, quản lý của Nhà nước, thông qua các phong trào cách mạng phong phú, sôi nổi và rộng khắp trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới. 

Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thắng