42 năm sau chiến thắng vĩ đại đó và sau 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Sự ổn định về chính trị cùng khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh bằng những chính sách hết sức cụ thể như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đặt ra đã cho thấy sự tự tin vào nội lực của cả hệ thống chính trị đã và đang tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược được tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Vào những ngày tháng Tư lịch sử sau 42 năm đất nước thống nhất, chúng ta nói đến một cuộc cách mạng mới mà nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng tới. Đó là cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Làm thế nào để nắm bắt, tận dụng được những cơ hội phát triển để không bỏ lỡ chuyến tàu công nghệ 4.0 mà cả thế giới đang bước vào cũng như hạn chế tác động của nó. Đó là những mục tiêu đã được chính phủ, các bộ, ngành đang nỗ lực để quyết tâm thực hiện.

Mặc dù vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, nhưng tự hào với quá khứ hào hùng, mang theo khát vọng, ý chí của cả dân tộc suốt mấy ngàn năm lịch sử, chúng ta vững vàng, tự tin bước vào những chặng đường phát triển phía trước.

Xuân Luận