Đó là các tác phẩm hồi ký cùng luận văn quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Mấy vấn đề đường lối quân sự của Đảng (1970); Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1979); Từ nhân dân mà ra (1964); Những năm tháng không thể nào quên (1972); Những chặng đường lịch sử (1995); Chiến đấu trong vòng vây (1995); Đường tới Điện Biên Phủ (1997); Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử (1999); Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng (2000)... và các cuốn sách về người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam như: Võ Nguyên Giáp những năm tháng cuộc đời (Nhà xuất bản Trẻ); Võ Nguyên Giáp một cuộc đời (Alain Ruscio)...

VC