Triển lãm sách, báo lần này là dịp để công chúng ôn lại trang sử hào hùng của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa. Đồng thời khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến và anh hùng của Thủ đô; Lan tỏa tinh thần toàn quốc kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Bên cạnh đó, có hơn 500 tư liệu đã được chọn lọc từ vốn tài liệu của Thư viện Hà Nội, tái hiện một cách sinh động, chân thực về sự kiện Toàn quốc kháng chiến của toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là quân và dân Thủ đô. Có thể nói, triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” góp phần đem lại một không gian về tri thức về lịch sử cũng như tái hiện chân thực một trang sử vàng trong quá khứ hào hùng của dân tộc.

Ngoài ra, triển lãm còn đem đến độc giả những hình ảnh, thông tin về Thủ đô trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.

Sách, báo được trưng bày theo 4 nội dung: “Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”, “Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam”, “Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến”, “Hà Nội - Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”.

Ban tổ chức còn cho biết, đã dựng mô hình bằng sách về Tháp Rùa và tòa nhà Bắc Bộ phủ - nơi Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa làm việc từ sau Cách mạng Tháng Tám đến Ngày Toàn quốc kháng chiến…

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 24-12.

Ngọc Thúy