“Xứ Đông Dương” là một cuốn sách đặc biệt bởi tác giả là một người Pháp và là Toàn quyền ở Đông Dương (1897-1902) và sau này trở thành tổng thống Pháp (từ năm 1931 cho đến khi bị ám sát vào ngày 7-5-1932).

Cuốn sách “Xứ Đông Dương” của Paul Doumer.

Cuốn sách của Paul Doumer không chỉ dừng lại ở việc ghi chép về người thật việc thật, tác giả còn thể hiện rõ tầm nhìn xây dựng và phát triển quốc gia trong bối cảnh xứ Đông Dương nhưng cũng trong viễn cảnh chung của cộng đồng nước Pháp.

CV