Các sự kiện dự kiến tổ chức gồm: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên, dự kiến tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến tổ chức tại Tuyên Quang; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào, dự kiến tổ chức tại tỉnh Sơn La; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Campuchia; 

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam Bộ lần thứ VII, dự kiến tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu; Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, năm 2017, dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở này căn cứ đặc trưng văn hóa vùng miền và dân tộc để xây dựng kế hoạch tham gia, đưa vào kế hoạch năm 2017 của ngành để UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi kế hoạch công tác năm 2017 được ban hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa đạt kết quả cao trong năm 2017, Bộ dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính khu vực và từng dân tộc. Trong đó, việc đề cao văn hóa dân tộc và khu vực được đặt lên hàng đầu.

Hải Châu