Theo đó, khu vực di sản thế giới được bảo vệ như đối với khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Vùng đệm của khu vực di sản thế giới được bảo vệ như đối với khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Về quy định tổng thể di sản thế giới, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với việc lập quy hoạch tổng thể di sản thế giới theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về di sản văn hóa.

Trường hợp di sản thế giới đồng thời có khu vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới là một phần hoặc toàn bộ diện tích của khu du lịch quốc gia, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển thì chỉ lập 1 quy hoạch tổng thể di sản thế giới, trong đó lồng ghép nội dung giữa bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh với bảo vệ tài nguyên du lịch, tài nguyên rừng...

Nguyễn Hương