Theo Ban Tổ chức, các Châu bản, Mộc bản được triển lãm đều là những tài liệu đặc sắc, phản ánh rõ nét và xác thực về sự quan tâm và chủ trương của các vị vua triều Nguyễn đối với việc biên soạn chính sử. Chủ trương đó được thể hiện qua các biện pháp tổ chức thực hiện, như việc tổ chức Quốc sử quán, việc tuyển bổ người biên soạn, kiểm duyệt, san khắc , in ấm cũng như việc bảo quản, sử dụng các bộ chính sử và các ván khắc in. 

Các tài liệu này cũng một lần nữa khẳng định đóng góp và thành quả của triều Nguyễn đối với việc biên soạn những cuốn sách sử lớn của vương triều như Minh Mệnh chính yếu, Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam Hội điển sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám cương mục…

Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam, trong suốt 143 năm tồn tại (1802-1945), các vị vua triều Nguyễn đã ý thức được việc biên soạn chính sử là công việc trọng đại của một quốc gia bằng chứng là sự ra đời của  Quốc sử quán- cơ quan chuyên trách sưu tầm, biên soạn sử sách triều Nguyễn thành công nhất trong nền sử học quân chủ Việt Nam. Triều Nguyễn đã để lại cho hậu thế kho di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ với những giá trị  được công nhận ở phạm vi quốc tế.

Những Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn-Di sản tư liệu thế giới thu hút sự quan tâm của người xem.

Theo GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Châu bản là các văn bản hành chính của triều Nguyễn, bao gồm các tập tấu, sớ, chiếu, chỉ dụ... được đích thân nhà vua ngự lãm hoặc ngự phê bằng mực son, truyền đạt ý chí hoặc giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, xã hội.  Mộc bản là những tấm gỗ khắc chữ Hán hoặc Nôm ngược, được in ra thành các cuốn sách, được dùng phổ biến ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Mộc bản triều Nguyễn phản ánh mọi mặt trong đời sống xã hội Việt Nam giai đoạn 1802-1945.

Triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản - Di sản tư liệu thế  giới” sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31-1-2016.

Dạ Miên