Tổng cục Hải quan cho hay, riêng quý III, toàn ngành đã thực hiện KTSTQ 1.017 cuộc, trong đó có 424 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 593 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. 

Tổng số tiền ấn định là 535,3 tỷ đồng, thực thu (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) 417,5 tỷ đồng. 

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-9, toàn ngành đã thực hiện KTSTQ 2.472 cuộc, trong đó có 1.055 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, đạt 77% so với chỉ tiêu năm 2019, 1.417 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. 

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.310,4 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) số tiền là 1.349,2 tỷ đồng.

L. Hiệp