Trong 2 tháng đầu năm 2018, thành phố có 5.710 doanh nghiệp (DN) được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 68.200 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 20,7% về số lượng DN và tăng 7% về vốn đăng ký).

Ngoài ra, có 8.266 lượt DN đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 74.083 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 22,2% về số lượt DN và tăng gấp 2,3 lần về vốn bổ sung).

Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 142.282 tỷ đồng (tăng 57,7% so cùng kỳ).

T.Hà