Trước đó, ngày 31-5-2017, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1931 về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu. 

Ngày 9-2-2018, Bộ này đã ban hành Quyết định số 533 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931. Căn cứ theo quy định, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2019. 

Ngày 27-12-2018, Bộ Công thương đã ban hành 11 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ (đợt 1) với tổng lượng cấp miễn trừ trong năm 2019 là 32.285 tấn. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ còn lại và sẽ thông báo sau. 

L.Hiệp