Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua.

Từ năm 2008 đến nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có các văn bản chỉ đạo việc tiếp tục rà soát, phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xem xét, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND. Thực hiện các kết luận của Ban Bí thư, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân rà soát, xem xét, lập hồ sơ đề nghị đối với tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để xét khen thưởng.

Đợt này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng rà soát, chỉ xem xét, đề nghị phong tặng danh hiệu AHLLVTND trong thời kỳ kháng chiến đối với các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc theo Thông báo số 34-TB/TW ngày 13-6-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể được đề nghị phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

PV (TTXVN)