Báo cáo với đoàn kiểm tra của Trung ương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến cho biết, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động.

Trong đó đề ra 6 nhiệm vụ trung tâm và giải pháp như xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa thành phố và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, chú trọng huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa và thể thao… trong giai đoạn 2016-2019, thành phố đã bố trí vốn cho 76 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa với tổng vốn đầu tư trên 9.285 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

 Tuy nhiên, so với vị trí và tiềm lực quan trọng của thành phố thì việc đầu tư cho văn hóa chưa xứng tầm. Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, ngành công nghiệp văn hóa hiện đang có dòng chảy mạnh mẽ, được xuất khẩu ra nước ngoài rất nhiều. Nhưng đó là nhờ sự nỗ lực năng động sáng tạo của doanh nghiệp, còn cơ quan quản lý của thành phố mới chỉ dừng lại ở mức lên kế hoạch.

Cho rằng việc thực hiện Nghị quyết 33 tại thành phố có tác động rất lớn đến việc thực hiện của cả nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới thành phố cần quan tâm, làm tốt hơn để khắc phục những vấn đề còn hạn chế này.

Đ.Thắng