Qua 25 năm triển khai thực hiện trong toàn quân, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt và sức lan tỏa mạnh mẽ; trực tiếp góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội ở các đơn vị trong toàn quân; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh, vị thế, uy tín của Quân đội đồng thời góp phần thiết thực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích trong việc thực hiện phong trào. 

Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động, 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 8 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 182 tập thể, 64 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị khen thưởng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn dân, với phong trào thi đua quyết thắng; chủ động về kế hoạch, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, coi trọng hiệu quả thực tế, tránh hình thức chiếu lệ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các thiết chế văn hóa, các phương tiện đảm bảo phục vụ đời sống chính trị; bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, trong đó chú trọng ưu tiên hạ sĩ quan, binh sĩ, cán bộ, sĩ quan trẻ, các đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết quân dân, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

X.Mai