Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.         

Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảng, công tác chính trị năm 2017 cho thấy, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp lớn xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, trong năm 2018, toàn quân tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và các chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị năm 2018.   

Các cơ quan, đơn vị toàn quân chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Các cơ quan, đơn vị toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện từ cấp cơ sở đến cơ quan chiến lược.

PV