Tổng số văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 34 văn bản bao gồm: 10 Luật, 22 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, có 9 văn bản được kiến nghị ban hành mới gồm 1 Luật, 7 Nghị định và 1 Quyết định của Thủ tướng; 1 Pháp lệnh cũng được đề nghị bãi bỏ.

V.H.