Dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vị trí quan trọng, gồm các Đảng bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước. Thời gian qua, Đảng bộ Khối luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác xây dựng từng cơ quan, đơn vị vững mạnh. 80 chi bộ được vinh danh hôm nay là những đại diện tiêu biểu nhất cho các Đảng bộ, lĩnh vực công tác khác nhau và các loại hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối…

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các chi bộ tiêu biểu được Đảng ủy Khối tuyên dương trong đợt này.

Để tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Chú ý nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ cơ sở và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên, nhất là đứng đầu cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương muốn trong sạch, vững mạnh thì phải có nhiều chi bộ trong sạch, vững mạnh. Muốn đạt được điều ấy, trước hết, cần chú ý xây dựng tập thể chi ủy đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, phát triển đảng viên; phải biến sinh hoạt chi bộ thành diễn đàn dân chủ, thẳng thắn, xây dựng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ đảng viên.

Tâm Phạm