Theo đó, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị có liên quan và Công an các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu, dữ liệu và nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư. Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội. Tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phần mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đề xuất phân bổ vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12-11-2018 của Quốc hội. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan ban hành thông tư quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Nguyễn Hương