Theo đơn vị này, việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp là nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên.

Trong năm 2017, Tổng cục Môi trường đã rà soát, lập danh mục thanh tra đối với 758 cơ sở. Tuy nhiên, để đảm bảo không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 sau đó đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

Tổng cục Môi trường đã thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là 3 Cục: Kiểm soát hoạt động môi trường, Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Môi trường miền Nam. Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường, cụ thể như chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác.

Để đảm bảo các nội dung thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Trong thời gian này, đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá về mặt hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực tế; lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm...

Đến nay, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch, riêng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và Gia Lai đang triển khai, dự kiến đầu tháng 11-2017 sẽ kết thúc. Tại Long An, sau sự cố mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, hiện ông Hoàng Văn Vy – Phó Cục trưởng phụ trách Cục này đang đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn thanh tra. 

K. Vy