Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong tháng 10-2017, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1-1-2015 tới ngày 30-9-2017. 

Đây là hoạt động thanh tra định kỳ theo kế hoạch nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý công chức, viên chức.

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ cho thấy, tất cả công chức, viên chức được bổ nhiệm đều trong danh sách quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng về tuổi bổ nhiệm, trình độ chuyên môn, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, không trong thời gian bị kỷ luật. 

Việc bổ nhiệm được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc Tổng cục cũng được thực hiện đúng quy định.

Tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên chức quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng theo yêu cầu. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp do đặc thù công tác xa nhà, lênh đênh trên biển thời gian dài để tham gia công tác thực địa nên công chức, viên chức gặp khó khăn trong việc tham gia học tập để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định.

Thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang khắc phục các tồn tại, hạn chế, trong đó có việc sắp xếp, bố trí công việc đối với lao động hợp đồng theo đúng quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; tổ chức rà soát và sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong quá trình đang kiện toàn tổ chức, bộ máy. 

Hiện, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng đang thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm và làm rõ, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khánh Vy