Tháng 5-2016, số hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại Trung tâm hành chính công tỉnh (HCC) đạt trên 99,7%, Trung tâm HCC các địa phương đạt 98,2%. Đến nay, Quảng Ninh có 970 TTHC được đưa vào Trung tâm HCC tỉnh. 

Trong đó, có 885 TTHC của các ngành thuộc tỉnh và 85 TTHC của các đơn vị ngành dọc. Hiện 15/24 sở, ngành đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh. Đến nay, Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh thực hiện giải quyết 970 TTHC. 

CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm hành chính công.

Trong đó, có 885 TTHC của các ngành thuộc tỉnh và 85 TTHC của các đơn vị ngành dọc. 15/24 sở, ngành đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh; số TTHC được đưa vào giải quyết tại Trung tâm HCC cấp huyện luôn đạt tỷ lệ cao. 

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm được 40% lượng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian theo quy định của pháp luật.

Đ.H