PV: Thưa Bộ trưởng, vì sao Bộ Tài chính lại quyết định công bố, lấy ý kiến xây dựng hồ sơ dự án Luật thuế tài sản vào thời điểm này?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng Có thể nói trong thời gian qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự thảo xin ý kiến của Bộ Tài chính về dự thảo Luật Thuế tài sản. 

Chúng tôi rất hoan nghênh và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo. 

Đây là một bước chúng tôi tiếp thu hoàn chỉnh để hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Chính phủ, nếu Chính phủ đồng ý thông qua thì báo cáo với Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ này. 

Sở dĩ chúng tôi xây dựng Luật này dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội của Chính phủ. Đó là, từ Nghị quyết số 19/2012 của BCH TƯ khóa XI đến Chiến lược về thuế giai đoạn 2011-2020 cũng như Đề án về khai thác nguồn lực từ đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gần đây nhất là Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tái cơ cấu NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tảng tài chính quốc gia, an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25 của Quốc hội khóa XIII về Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 trong đó nêu rõ, yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với tài sản, trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất. 

Vậy nên, chúng tôi đã xây dựng dự thảo để xin ý kiến nhân dân và với mục tiêu của Luật này: thứ nhất là tăng cường quản lý về tài sản; thứ hai là nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất. 

Mục tiêu là điều tiết vào đối tượng có thu nhập cao, chống đầu cơ về nhà, đất, đảm bảo những người có nhà, đất phải đưa vào sử dụng. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người có thu nhập thấp. Cùng với đó là hạn chế sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản. 

Thứ ba là đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. 

Cuối cùng, nếu Luật được thông qua sẽ trên cơ sở nào đó sẽ mở rộng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu. 

Trên tinh thần như thế, chúng tôi nghiên cứu đề xuất và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân cũng như các nhà khoa học, rồi doanh nghiệp, các đối tượng trong xã hội để tiếp tục lắng nghe hoàn chỉnh dự thảo.

.

P.V: Để cân đối ngân sách thì có nhiều giải pháp trong đó có mở rộng nguồn thu nhưng nhiều ý kiến cho rằng tại sao Bộ Tài chính lại không thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm chi?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tôi rất đồng tình với quan điểm này. Chúng ta cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về thu ngân sách trong điều kiện hội nhập và mở cửa trong điều kiện cắt giảm thuế quan, đặc biệt là thuế nhập khẩu theo lộ trình rất sâu, cũng như giá dầu thô giảm sâu thời gian qua. 

Như vậy, chúng ta phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu. Đây là giải pháp căn bản nhất để đảm bảo cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trong thời gian tới. 

Cùng với đó, chúng ta sẽ phải tiến hành hàng loạt các giải pháp tiết kiệm chi để đảm bảo chi thường xuyên phải giảm đi, để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ thời gian tới. 

Vừa qua, Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp để tiết kiệm chi nhằm đảm bảo mục tiêu giảm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển và tăng chi cho trả nợ. 

Cụ thể, đã đưa ra các giải pháp về cắt giảm chi tiêu hội nghị hội thảo, lễ hội khởi công khánh thành kể cả các giải pháp hiện nay đang làm là khoán xe công. 

Trong thời gian tới, các giải pháp này sẽ tiếp tục được triển khai nhưng đồng thời phải triển khai tốt tinh thần của 2 Nghị quyết của Trung ương vừa rồi, đó là Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy cũng như Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương XII về đẩy mạnh sự nghiệp công lập. 

Để làm được như vậy phải có sự vào cuộc của các ngành, các cấp. Nếu làm được mới thì sẽ giảm chi cho thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương và thứ 3 là cơ cấu lại ngân sách sẽ lành mạnh hơn.

P.V: Vậy Bộ Tài chính đang giải quyết vấn đề giảm chi như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng Cùng với đó là việc thực hiện tinh giản bộ máy, sắp xếp lại tổ chức. Chúng tôi tiến hành bước tiếp theo Nghị quyết 18 của Trung Ương. 

Từ 1/7 năm nay, triển khai Luật Quản lý nợ công mới, tất cả tập trung về một mối để huy động ODA và vay ưu đãi nước ngoài, về Bộ Tài chính. Tuy nhận thêm trách nhiệm, song chúng tôi tự thấy không cần tăng về tổ chức, bộ máy mà có thể tự sắp xếp được. 

Chúng tôi sắp xếp các đơn vị chức năng trong Bộ với tinh thần không tăng thêm biên chế. Rà soát, sắp xếp lại cơ quan thuộc Kho bạc Nhà nước, năm nay sẽ giải thể, sáp nhập 43 kho bạc các tỉnh, thành phố. Về sắp xếp hệ thống thuế trong 3 năm tới, chúng tôi sẽ sắp xếp lại theo phương án liên vùng huyện, thị xã. 

Năm 2018 sẽ sắp xếp từ 327 chi cục còn 154 chi cục thuế ở các huyện, thị xã. Năm 2019 sắp xếp 53 chi cục huyện, thị xã thành còn 25 chi cục. Năm 2020, sắp xếp 168 chi cục thuế quận huyện thành còn 78 chi cục. Quá trình thực hiện sẽ tiếp tục rà soát, số lượng chi cục thuế được sắp xếp sẽ còn lớn hơn số được duyệt.

Lệ Thúy (ghi)