Qua thanh tra tại 14 cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa (7 sở, ngành; 7 huyện, thị) trong giai đoạn từ năm 2011-2014, cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, việc thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân và triển khai một số quy định khác còn hạn chế, thiếu các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, việc triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, sai sót, không đồng nhất, thậm chí thực hiện sai mục đích, yêu cầu, lẫn lộn với nội dung khác; chưa kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời đối với các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố trong công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính.

Qua thanh tra hành chính, Thanh Hóa phát hiện vi phạm trên 200 tỷ đồng và hơn 211 ha đất, nhưng chưa phát hiện được hành vi tham nhũng và không có kiến nghị điều chỉnh bổ sung chính sách, chế độ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chưa được quan tâm thực hiện.

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của nhiều sở, ngành, huyện thị còn nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện về trình độ lý luận chính chị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, bằng chuyên môn nghiệp vụ; việc tuyển dụng công chức của một số Sở không đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định, trong đó có Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

TTCP cũng chỉ rõ, để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. 

Đồng thời, TTCP đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị và biện pháp xử lý theo Kết luận thanh tra, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nêu trong Báo cáo kiểm toán giai đoạn 2011-2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-5-2016.

Việt Hà