Theo đó, đối tượng áp dụng thí điểm gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện thí điểm.

Phạm vi thực hiện thí điểm gồm, các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; các quận: Hà Đông, Long Biên; các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm. Lãnh đạo UBND TP yêu cầu việc khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung phải bảo đảm đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hằng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Khi các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, toàn bộ xe ôtô phục vụ công tác chung do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, bảo đảm việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe có thể quyết định lựa chọn theo một trong hai phương thức là căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, áp dụng mức khoán không vượt quá mức tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng hoặc áp đơn giá 13.000 đồng/km nhân với khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh. Thời gian thực hiện thí điểm kể từ ngày 1-3. 

C.L