Ngày 12-4, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.  ​
Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2017; thời gian thanh tra 60 ngày làm việc thực tế. 

V.H