Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường tại Kiên Giang trong giai đoạn tháng 1-2011 hết tháng 12-2017. Trong đó, công tác bảo vệ môi trường nước, xử lý chất thải rắn tại các đô thị, chất lượng nước của sông Dương Đông (huyện đảo Phú Quốc)…, sẽ được Đoàn thanh tra đặc biệt quan tâm.

Sông Dương Đông (Phú Quốc), đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Ở lĩnh vực khoáng sản, Đoàn làm việc tập trung thanh tra hoạt động khai thác đá vôi tại Hòn Chông (huyện Kiên Lương) và đánh giá trữ lượng, thực tế khai thác, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khai thác đá. Ông Đặng Công Huẩn cho biết, những vấn đề cần thanh tra mở rộng ngoài kế hoạch được phê duyệt thì trưởng Đoàn Thanh tra phải có văn bản xin ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Trường hợp cần thiết đoàn thanh tra có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra.

Song Nguyễn