Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu tổng quát của Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là vận động và phối hợp tài trợ quốc tế nhằm hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình 504.

Mục tiêu cụ thể nhằm đối thoại để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về chính sách, kế hoạch và giải pháp thực hiện Chương trình 504; vận động và phối hợp tài trợ quốc tế để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài trợ cho Chương trình 504; chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quản lý và thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; nâng cao vị thế và tăng cường vai trò của Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trong khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế.

B.T.S.