Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò của WIPO như một diễn đàn toàn cầu về các dịch vụ, chính sách, thông tin và hợp tác về sở hữu trí tuệ; cảm ơn sự hợp tác tích cực mà WIPO đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kể từ khi bước vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, Việt Nam đã xác định cần bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong cơ chế thị trường và khuyến khích sáng tạo của các nhà khoa học và người lao động thông qua các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong Bộ luật Dân sự.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đã sớm gia nhập WIPO - diễn đàn toàn cầu về sở hữu trí tuệ - từ năm 1976. Đồng thời, Việt Nam cũng đã gia nhập nhiều điều ước quốc tế đa phương về sở hữu trí cũng như ký kết nhiều thỏa thuận thương mại và hợp tác kỹ thuật song phương khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định mong tiếp tục có những hoạt động hợp tác kỹ thuật trên bình diện song phương giữa Việt Nam và WIPO, đặc biệt trong việc xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục tham gia các định chế chung của WIPO.      

Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua những triển lược phát triển rõ ràng trong phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ các hoạt động của WIPO thời gian qua, Tổng Giám đốc Francis Gurry khẳng định, những đóp góp của Việt Nam đã góp phần vào sự thành công chung của tổ chức.         

Tổng Giám đốc Francis Gurry cho rằng, trong chiến lược phát triển, Việt Nam đã đặt ra tầm nhìn trong chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và hướng tới xây dựng chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, WIPO mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

PV