Theo đó, Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến phòng chống tham nhũng gắn với học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh Cà Mau kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát cũng như đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng.

Ngoài chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến phòng chống tham nhũng, tỉnh rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Qua đó, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tại 36 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

PV