Được biết, Bộ Tài chính dự kiến giao cho TP Hồ Chí Minh tổng số thu nội địa năm 2019 là 282.455 tỷ đồng, tăng 49.953 tỷ đồng so ước thực hiện năm 2018 của thành phố (232.502 tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ tăng là 21,48% (chênh lệch cao hơn số dự toán thành phố xây dựng 24.023 tỷ đồng). 

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì số dự kiến giao thu nội địa của Bộ Tài chính là 266.050 tỷ đồng, tăng 51.298 tỷ đồng so ước thực hiện năm 2018 của thành phố (214.752 tỷ đồng), tương ứng tỷ lệ tăng là 23,89%.

Như vậy, số dự kiến giao của Bộ Tài chính cho thành phố tăng cao hơn rất nhiều so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tối thiểu 12-14%). Căn cứ kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2017 và đánh giá tình hình thực hiện năm 2018, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho rằng việc Bộ Tài chính giao chỉ tiêu dự toán thu nội địa năm 2019 tăng 21,48% so ước thực hiện năm 2018.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tăng 23,22% so với ước thực hiện năm 2018 là quá cao so với khả năng thực hiện và tình hình tăng trưởng kinh tế thực tế của thành phố. Vì vậy, để tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ được Trung ương giao, UBND thành phố kiến nghị Bộ Tài chính chấp thuận giao dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) năm 2019 theo số đã thống nhất là 259.352 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết thành phố là 2.709 tỷ đồng; Chấp thuận giao dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2019 cho thành phố là 108.000 tỷ đồng.

B.K