UBND thành phố chỉ đạo sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức tập huấn công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện phần mềm báo cáo. Đồng thời, yêu cầu quán triệt công tác CCHC gắn với nội dung công tác dân vận của chính quyền. Đặc biệt là tại các đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã, thị trấn; quán triệt, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, tập trung đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, các cơ quan đã kết nối phần mềm quản lý và báo cáo, từ nay chấm dứt thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy đối với báo cáo định kỳ và đánh giá chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Trong năm 2019, thực hiện lập và ban hành kế hoạch triển khai công tác CCHC trực tiếp trên phần mềm quản lý và báo cáo công tác CCHC, không ban hành bằng văn bản giấy.

Đây là một trong những bước đột phá của TP Hồ Chí Minh trong thời đại 4.0, góp phần giải quyết nhanh công việc và tiết kiệm kinh phí.


Nhân Sơn