Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm nay, qua gần 38,5 nghìn cuộc thanh tra các loại, lực lượng thanh tra các cấp đã phát hiện vi phạm về kinh tế 42.109 tỷ đồng và 168ha đất. Trong số này, đã kiến nghị thu hồi 8.875 tỷ đồng và 80ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 33.235 tỷ đồng và 88ha đất; ban hành 26.331 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6.992 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho biết: Đã có 259 tập thể, 2 cá nhân bị kiến nghị xử phạt hành chính; chuyển cơ quan điều tra xử lý 23 vụ việc, 49 đối tượng. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu một thực trạng đáng chú ý là tỷ lệ thu hồi số tiền được kiến nghị khá thấp.

Riêng Thanh tra Chính phủ ban hành 2 quyết định kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra; ban hành 20 văn bản đôn đốc thực hiện 11 kết luận thanh tra; thành lập 6 tổ kiểm tra việc xử lý sau thanh tra; xây dựng 9 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, các đơn vị đã xử lý hành chính đối với 2 tổ chức, 12 cá nhân; khởi tố 12 vụ việc; thu hồi về ngân sách nhà nước 105/130 tỷ đồng, đạt 80,8%.

Tỷ lệ các vụ việc tham nhũng được phát hiện vẫn rất thấp.

Thanh tra Chính phủ cho biết: 6 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có xu hướng tăng cả số vụ việc, đoàn đông người và tiếp tục diễn biến phức tạp và gay gắt ở một số địa phương.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 88.731 lượt công dân với 62.667 vụ việc; có 1.220 đoàn đông người và đã giải quyết 4.593/7.914 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 58%... Về chống tham nhũng, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 1 vụ, 3 đối tượng tại Sóc Trăng. Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 3 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Tuy nhiên, chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành còn thiếu quyết liệt, tình hình tham nhũng chưa được đẩy lùi, còn phức tạp, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai chưa tích cực và chưa phát huy hiệu quả thực tế; việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít; công tác phối hợp nắm bắt, nhận định tình hình, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng đôi khi còn thiếu chủ động. Việc nắm bắt tình hình để tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng chưa hiệu quả...

Vũ Hân