Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách. 

Chính sách phòng, chống tham nhũng của Việt Nam luôn coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, cản trở việc phòng, chống tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để thể chế hóa chủ trương phòng, chống tham nhũng của Đảng, trong những năm qua, các chế tài xử lý tham nhũng đã được liên tục sửa đổi, bổ sung và hoàn hiện theo hướng nghiêm khắc và đầy đủ.

Phó Giám đốc UNDP Việt Nam Akiko Fujii cho biết, UNDP cùng với Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) đã tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua. 

Qua sự hợp tác giữa UNDP và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong xây dựng pháp luật, thể chế phòng, chống tham nhũng, UNDP đã đề ra các cách thức hỗ trợ Việt Nam hiệu quả, giúp đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

PV