Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng mức lương mới sẽ bảo đảm được đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động; góp phần giảm tình trạng tham nhũng, kể cả tham nhũng “vặt” trong hệ thống cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021

Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, theo Nghị quyết 27, đầu năm 2021 sẽ thực hiện chính sách tiền lương mới. Để thực hiện yêu cầu này, các bộ, ngành và địa phương phải chuẩn bị khung khổ thể chế để cải cách, Phó Thủ tướng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ này một năm qua như thế nào, chúng ta đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm công việc?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP, các bộ, cơ quan ở Trung ương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập cải cách chính sách tiền lương, xây dựng kế hoạch triển khai việc thiết kế bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp theo nghề (nếu có) đối với công chức, viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, trong đó phân công các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất thực hiện để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã họp 2 phiên nghe báo cáo về tiến độ, các phương án thiết kế bảng lương, chế độ phụ cấp, phương án bố trí nguồn cải cách tiền lương và những khó khăn trong việc thực hiện. Đến nay, các bộ, cơ quan đang tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Nghị quyết số 107/NQ-CP và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới thay thế chế độ tiền lương hiện hành. Các bộ ban hành thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện và tổ chức các hội nghị phổ biến quán triệt chế độ tiền lương mới.

Mới đây, các đại biểu Quốc hội đã đồng thuận cao biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), thể chế hóa được yêu cầu của Nghị quyết Trung ương về độ tuổi nghỉ hưu và nhiều nội dung liên quan tới khu vực doanh nghiệp như tiền lương tối thiểu, hội đồng tiền lương, phương pháp trả lương...

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành các quyết định về cơ chế tiền lương đặc thù đối với một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị như một số đơn vị cấp cục của các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải...

Theo đó, Thủ tướng chỉ cho phép các đơn vị này thực hiện cơ chế tiền lương đặc thù tới hết năm 2020 để sắp xếp lại, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021, bảo đảm minh bạch sự nghiệp công với dịch vụ hành chính công và tạo thuận lợi cho các vấn đề khác như kiểm tra chuyên ngành...

Chính phủ cũng chuẩn bị ban hành Nghị định về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính theo hướng áp dụng chung cho tất cả các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trên tinh thần quán triệt cụ thể Nghị quyết số 27 và 19-NQ/TW (về  tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập).

Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2012/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP về biên chế, vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Như vậy, sau 1 năm kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chính phủ, Quốc hội và Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương đã triển khai nhiều công việc để có thể thực hiện cải cách lương vào năm 2021.

Cải cách tiền lương theo đúng lộ trình

Phóng viên: Có thể thấy khối lượng công việc còn khá bộn bề, thời gian chuẩn bị chỉ còn một năm, trong bối cảnh chúng ta vừa phải chuẩn bị cơ sở cho cải cách lương, vừa chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Liệu chúng ta có sẵn sàng để cải cách tiền lương vào đầu năm 2021, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 107/NQ-CP. Với sự quyết tâm cao của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, tôi tin sẽ chúng ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo đúng lộ trình.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!

Chu Thanh Vân (TTXVN)