Theo Quyết định 07/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23-2-2018, Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm những tin, tài liệu thuộc phạm vi sau:

Thông tin, tài liệu về các cuộc đàm phán và tiếp xúc cấp cao giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với người nước ngoài hoặc với các tổ chức quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học và các lĩnh vực khác, chưa công bố hoặc không công bố;

Các đề tài, công trình khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu phục vụ công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác; kết quả nghiên cứu có nội dung liên quan đến chế độ chính trị, quốc phòng và an ninh chưa công bố hoặc không công bố;

Nội dung làm việc, ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với lãnh đạo Học việc về các nội dung thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật chưa công bố;

Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-4 và thay thế Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg ngày 12-12-2008.

N.H