Báo cáo giải trình của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày cho biết, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị quy định trong Bộ luật Dân sự việc Nhà nước công nhận quyền chuyển đổi giới tính. Một số ý kiến tán thành với Dự thảo theo hướng việc chuyển đổi giới tính sẽ được thực hiện theo quy định của luật; có ý kiến đề nghị việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến khác đề nghị cung cấp thêm thông tin về thực tiễn và nhu cầu chuyển đổi giới tính để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

ĐBQH biểu quyết tại hội trường, sáng 24-11.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc.

Kết quả lấy phiếu xin ý kiến ĐBQH cho thấy, có 282/366 số phiếu thu được tán thành với quy định về việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật và việc thay đổi hộ tịch, các quyền nhân thân khác sau khi cá nhân chuyển đổi giới tính. Với tinh thần đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tách quy định về chuyển đổi giới tính thành một Điều và chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Biểu quyết tại hội trường riêng Điều 37, đã có 399 ĐBQH tán thành (80,77%).

Dự thảo luật cũng quy định cá nhân có quyền xác định lại giới tính (Điều 36), trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Bộ luật Dân sự có 27 chương, 386 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án Toà án nhân dân tối cao phải tuyên thệ

Cũng trong sáng 24-11, Quốc hội biểu quyết tại hội trường thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) với 87,65% ĐBQH tán thành. Điểm mới của nội quy lần này là vấn đề tuyên thệ. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc trong tuyên thệ như lời văn tuyên thệ, tuyên thệ trước ai, nơi nào, thời gian cụ thể. Có ý kiến đề nghị quy định chức danh nào được bầu thì chức danh đó phải tuyên thệ. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, tuyên thệ là vấn đề mới được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội, theo đó ngay sau khi được bầu thì Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải thực hiện việc tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung một điều mới (Điều 29) quy định về việc người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao, người tuyên thệ phải đứng tuyên thệ trước Quốc kỳ, thời gian tuyên thệ không quá 3 phút. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.

22-5-2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 100% ĐBQH có mặt tại hội trường tán thành, đồng ý chọn ngày bầu cử là chủ nhật, ngày 22/5/2016. Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, 100% đại biểu nhất trí thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với số lượng, cơ cấu, thành phần như Tờ trình. Theo đó, số lượng Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên. Cơ cấu Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Uỷ viên. Bộ trưởng Bộ Công an là một trong 16 Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quỳnh Vinh