Từ tháng 7-2016 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ giám sát liên ngành gồm Tổng cục Môi trường, đại diện một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành của tỉnh Hà Tĩnh; một số bộ, ngành liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan khoa học của Việt Nam.

Tổ giám sát vận hành theo cơ chế đặc biệt có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của FHS. Đồng thời, Tổ giám sát đôn đốc FHS khẩn trương khắc phục các tồn tại và hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo cam kết, đảm bảo chất thải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Việt Nam (QCVN), nhất là cải tiến công nghệ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà máy nhiệt điện của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Gần 3 năm qua, Tổ giám sát đã kiểm tra, giám sát FHS theo cơ chế thường xuyên, liên tục, định kỳ và đột xuất. Thông qua các hệ thống quan trắc tự động, liên tục được kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường để giám sát FHS 24/24h.

Để kiểm tra, giám sát nước thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu FHS lắp đặt 4 trạm quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát từng công đoạn sản xuất, xử lý môi trường (tại Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, Trạm sinh hóa, Trạm công nghiệp và Trạm quan trắc online trước khi xả ra biển; giám sát từ 11-15 thông số). Về khí thải, Bộ yêu cầu FHS lắp đặt đầy đủ hệ thống xử lý khí thải tại các phân xưởng sản xuất và yêu cầu lắp đặt 20 trạm quan trắc tự động tại 20 ống khói để giám sát 8 thông số. Nước thải, khí thải của FHS được lấy mẫu phân tích hàng ngày.

Kết quả giám sát từ tháng 7-2016 đến nay cho thấy, nước thải, khí thải của FHS trước khi xả ra ngoài môi trường luôn đạt QCVN cho phép. Một số thông số dần tiếp cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới. Chất lượng môi trường biển đã an toàn, ổn định. Môi trường nước ngầm và không khí xung quanh luôn đáp ứng QCVN quy định. FHS đã quản lý các loại chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định.

Cuối tháng 5-2017, FHS đã khắc phục xong các tồn tại và đã hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu tại Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 9-11-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện các dòng nước thải sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp đã được xử lý đạt QCVN ở các trạm xử lý nước thải cục bộ của FHS sau khi qua hệ thống hồ sinh học tiếp tục được xử lý, cải thiện tốt hơn trước khi xả ra biển, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, FHS đã lựa chọn công nghệ làm nguội cốc khô (CDQ) của Nhật Bản để thực hiện. Hệ thống CDQ số 1 đã hoàn thành và vận hành thử nghiệm từ ngày 17-3-2019. Hệ thống CDQ số 2 đã cơ bản hoàn thành, dự kiến vận hành trong tháng 6-2019 theo đúng thời hạn đã cam kết với Chính phủ Việt Nam.

Ngày 12-5-2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và một số Bộ, ngành liên quan về kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường của FHS trong thời gian qua.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động vận chuyển, chuyển giao và sử dụng phế liệu gang xỉ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển MHD Việt Nam vận chuyển từ FHS, tới các cơ sở sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và sẽ thông tin cho báo chí ngay khi có kết quả kiểm tra.

Danh Hồng