Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo cho các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đắk Lắk, các mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 282 đại biểu đại diện cho hơn 667.000 người của 48 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn.  

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II-2014; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc trong quá trình cách mạng; tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, qua 5 năm thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ II-2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và quản lý của chính quyền các cấp, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng; đa số các mục tiêu đề ra đến nay đều đạt và vượt mức kế hoạch.

Diện mạo nông thôn, miền núi đã thực sự khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được nâng lên đáng kể. 

So với năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,48 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng; tỷ lệ trường được công nhận chuẩn quốc gia đạt 46,5%; tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 99,45%; tỉ lệ hộ nghèo năm 2019 ước còn 3,46%; 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã có điện lưới quốc gia; đầu tư xây dựng được 233 dự án/công trình cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng mức đầu tư 950,948 tỷ đồng... 

Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen thể, cá nhân

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên…và các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc và sự đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng về công tác dân tộc có nhiều chuyển biến; nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực....

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân

Hệ thống chính trị ở cơ sở được tiếp tục xây dựng, củng cố; dân chủ được phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, công tác an sinh xã hội có nhiều khởi sắc…Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng và biểu dương những thành quả to lớn và Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao công tác điều hành, triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Đắk Lắk cần tiếp tục triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc; đổi mới phương pháp và nội dung dân vận, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng dân tộc, từng địa bàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực; thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo tồn và phát huy văn hoá các dân tộc đồng thời thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo, gắn với chính sách dân tộc…

Tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 14 tập thể 28 cá nhân. Đại hội thông qua Quyết tâm thư, cử 58 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.


Văn Thành