Dự án gồm 3 Hợp phần: Hợp phần 1- tăng cường công tác giám sát, báo cáo và xác minh (MRV) cho các Dự án do Quỹ CTF tài trợ; Hợp phần 2 - xây dựng các hướng dẫn giảm nhẹ khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng; Hợp phần 3 - tăng cường năng lực thực hiện MRV và điều phối các Dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng. Cơ quan chủ quản Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự án được thực hiện trong 3 năm kể từ khi Dự án được phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là hơn 1 tỷ USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 952.000 USD; vốn đối ứng là 100.000 USD.

BTS