Theo đó, đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp và xây mới một số hạng mục công trình, trên cơ sở khoa học và kết quả khai quật khảo cổ học, gồm: Tu bổ, tôn tạo Giếng ngọc; xây dựng mới sân giếng và đường nối từ sân giếng lên lầu thờ Đức Phật Quán Thế âm Bồ tát; tu bổ, tôn tạo, xây dựng mới một số hạng mục và cải tạo nội thất lầu thờ Đức Phật Quán thế âm Bồ tát; sân vọng cảnh và sân xung quanh lầu; diện tích khoảng 266m². 

Cải tạo, tu bổ, xây dựng mới đường lên tháp Tổ (tả - hữu), sân vườn, tường kè khu di tích; tu bổ, tôn tạo Tả, Hữu tiền hành lang và Tam quan nội. Đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và chống mối cho các công trình trong khu di tích. 

Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 36,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 - 2020.

Trân Trân