Theo đó, danh mục các khu vực cấm hoạt động khoáng sản gồm: 1.236 vị trí, tuyến thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 224.513,3ha, liên quan đến các lĩnh vực: đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; đất dành riêng cho mục đích quốc phòng; đất dành riêng cho mục đích an ninh; đất công trình và hành lang bảo vệ an toàn các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông; đất thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi, đê, kè; đất thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình lưới điện cao thế; đất quy hoạch dành cho các công trình thông tin; đất dành cho các khu đô thị, khu thương mại; đất dành cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất quy hoạch đối với hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải.

Không có khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

BTS