Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao về những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đặc biệt đánh giá cao 5 điểm sáng có tính đột phá của tỉnh Quảng Ninh, đó là: Đánh giá, xác định đúng được các lợi thế phát triển của tỉnh, có triết lý phát triển và quyết liệt trong triển khai; Làm tốt công quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Là địa phương tiên phong triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, năng động, sáng tạo luôn đổi mới, đi đầu trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập kinh tế quốc tế, sắp xếp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, quản lí nhà nước; Có đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Xác định đúng và phát triển mạnh mẽ để tạo lan tỏa dẫn dắt.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Quảng Ninh cần đặt trong tổng thể liên kết vùng, trong sự phát triển của vùng và cả nước để thấy được lợi thế so sánh và phát huy được các lợi thế của mình. Về dịch vụ, bên cạnh phát triển du lịch, với tiềm năng lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển, khả năng kết nối với các tỉnh vùng Tây Bắc và phía Nam Trung Quốc… đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh nghiên cứu phát triển dịch vụ logistic nhằm khai thác hết tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Về phát triển công nghiệp, nhấn mạnh cơ cấu hiện nay tỷ trọng công nghiệp giảm là đúng với cơ cấu hiện nay của tỉnh nhưng là điểm có thể khai thác tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Với ưu thế về hạ tầng giao thông, tỉnh có tiềm năng phát triển công nghiệp nếu lựa chọn định hướng và cách làm đúng. Gợi ý tỉnh nghiên cứu mô hình khu tự do thương mại thành công trên thế giới, trong đó tập trung vào xây dựng môi trường và các điều kiện kinh doanh hết sức thông thoáng để cạnh tranh thu hút đầu tư. Phát triển công nghiệp hướng tới công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường để hài hòa với phát triển du lịch. Tỉnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc, lựa chọn những gì tốt nhất không chỉ cho hôm nay và còn cả mai sau để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Tỉnh nghiên cứu thực hiện theo Nghị quyết 23 của Bộ Chinh trị về định hướng phát triển công nghiệp quốc gia để thay vì tập trung vào các khu công nghiệp, tỉnh nghiên cứu xây dựng một vài cụm ngành công nghiệp trong đó các doanh nghiệp tham gia có mối liên hệ, đan xen lẫn nhau, sản phẩm doanh nghiệp này là đầu ra doanh nghiệp khác để đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả, tạo động lực mới trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những thành tựu, kết quả nổi bật đã đạt được; những khó khăn, hạn chế của tỉnh Quảng Ninh; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cũng như về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.

B.K.