Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, là nền tảng để những người làm công tác tuyên giáo hôm nay bước tiếp với quyết tâm làm tốt hơn nữa vai trò, vị trí của một “binh chủng” tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Thủ đô Hà Nội. Từ đó, góp phần quan trọng xây đắp niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, hướng đến một xã hội ổn định, một Thủ đô xứng tầm “Thành phố Vì hòa bình”.

Trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo qua các thế hệ được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng đã cùng nhau làm nên nhiều thành tích vẻ vang, tự hào.

Nhìn lại những chặng đường ấy, có thể nói rằng, từ dấu mốc đáng nhớ vào ngày 3-3-1949, trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân, đế quốc, công tác tuyên giáo của Thủ đô đã góp phần không nhỏ trong việc truyền bá những tư tưởng, đường lối của Đảng, khơi dậy, cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh anh dũng, quyết giành độc lập tự do cho Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

10 năm qua, với phương châm “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đóng góp tích cực cùng thành phố giải quyết khối lượng công việc đồ sộ với nhiều việc khó, việc chưa có tiền lệ. Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của thành phố; góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội, xây dựng và gìn giữ thương hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Bước vào thời kỳ hội nhập, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Đời sống chính trị - xã hội, kinh tế quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới, rất to lớn, nặng nề đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố.Vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo càng hết sức quan trọng trong toàn bộ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

Nắm vững nhiệm vụ ấy, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn xác định rõ vai trò “đi trước một bước”, làm chủ trên mặt trận tư tưởng, nâng cao nhận thức, đổi mới quyết liệt phương thức hoạt động, thích nghi với đòi hỏi, diễn biến tình hình mới đang đặt ra. Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư, các đơn vị sản xuất, đơn vị công tác làm trọng điểm; nỗ lực khắc phục hạn chế, yếu kém; không ngừng đổi mới toàn diện nội dung, thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”; tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nắm bắt chuẩn xác tư tưởng, tâm lý xã hội ở từng thời điểm; chủ động tiến công, sẵn sàng đối thoại và quyết tâm giành chiến thắng trên mặt trận tư tưởng; tuyệt đối không để tình trạng bỏ trống trận địa thông tin, tư tưởng, nhất là trận địa thông tin trên Internet...

PV