Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) cho biết, đến hết tháng 7-2017, cả nước có 2.776 xã (đạt khoảng 31% tổng số xã cả nước) được công nhận đạt chuẩn NTM. Có 34 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. 

Đến hết ngày 31-1-2017, 45/63 tỉnh, thành phố để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, với tổng số tiền khoảng 9.807 tỷ đồng. Chỉ có 18 tỉnh không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện chương trình... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM còn một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn ngân sách Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2017 tương đối chậm; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; một số chính sách đối với đối tượng hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được áp dụng... 

Để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về NTM, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM một cách hiệu quả.

C.L