Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban 

Báo cáo do Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” ( gọi tắt Ban ANTT nông thôn của Bộ Công an) trình bày cho thấy, năm 2016,  Ban chỉ đạo ANTT nông thôn đã tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” giao, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là tiêu chí thứ 19 về đảm bảo  ANTT, TTATXH trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. 


Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu tham luận
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao kỷ niệm chương cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam

Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2017, trước bối cảnh tình hình chính trị xã hội thế giới cũng như trong nước đang có những diễn biến phức tạp, đan xen  nhiều vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và an toàn vệ sinh môi trường đã đặt ra những thách thức mới, với tư cách là ngành có trách nhiệm tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong công tác bảo đảm ANTT và TTATXH, trong đó có vấn đề ANTT tại khu vực nông thôn, ngoài 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, Ban chỉ đạo ANTT nông thôn  Bộ Công an, trong đó đơn vị thường trực là Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ cần tiếp tục chú trọng triển  khai vào một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục triển khai cáo hiệu quả các chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, trọng tâm là quyết đinh 1600 năm 2016 của Thủ tướng về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;Kế hoạch 134 ngày 12-5-2016 của Bộ Công an về Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, chỉ thị 06 của Bộ Công an về Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và Văn phòng điều phối Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ký quy chế phối hợp.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và các đại biểu dự Hội nghị.

Tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các vân đề phức tạp về ANTT tại địa bàn nông thôn, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được trách nhiệm của mình trong  bảo vệ ANTT, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân. Ban Chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an cần nâng cao tính chủ động trong phối hợp cùng các Ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để huy động toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc, góp phần cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn  mới.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị  đã công bố các quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện “ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” ( gọi tắt Ban chỉ đạo an ninh, trật tự nông thôn) giai đoạn 2010- 2020, trong đó Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an giữ nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo; Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ giữ nhiệm vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực; đồng thời công bố quyết định kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an và Văn phòng điều phối Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tâm Phạm