Nghị quyết này quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách tại Nghị quyết này. 

Nghị quyết quy định phân bổ dự toán các khoản chi thường xuyên, chi cho an ninh, quốc phòng. Trong đó, tiêu chí chi quản lý hành chính căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao theo phương pháp lũy thoái (định mức giảm dần đối với số biên chế được giao).

Khối các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan thi hành án dân sự, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ chi 55 triệu đồng/biên chế/năm.

Đối với nhiệm vụ chi quốc phòng, an ninh của ngân sách trung ương căn cứ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đối với con người, nhiệm vụ đặc thù của quốc phòng, an ninh và khả năng cân đối ngân sách trung ương hàng năm Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm chí cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao…

Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục gồm tiêu chí phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến trường (từ 1-18 tuổi) và các tiêu chí bổ sung.

Định mức phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 - 18 tuổi vùng đô thị là 2.148.100 đồng/người/năm; vùng đồng bằng 2.527.200 đồng/người/năm; miền núi, vùng đồng bào dân tộc ở vùng sâu 3.538.100 đồng/người/năm; vùng cao, hải đảo 5.054.400 đồng/người/năm...

Nguyễn Thành