Theo ông Hải, trong Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm giữ lại Kho bạc Nhà nước thêm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Khoản 10% này không bao gồm chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ; khoản tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán giao đầu năm và chi đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, số tiết kiệm chi thường xuyên 10% trong 8 tháng cuối năm 2015 chỉ tạm thời giữ lại ngân sách, nếu ngân sách khó khăn mới cắt giảm.

PV